Etapy do pozyskania pozwolenia na budowę

I etap – pozyskanie niezbędnych dokumentów.

W Wydziale Architektury Urzędu Gminy/Miasta należy sprawdzić, czy miejscowość, w której zamierzają Państwo budować dom, posiada MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Jeżeli plan taki nie został sporządzony dla Państwa miejscowości należy złożyć wniosek o wydanie DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY.

W następnej kolejności należy zwróć się do geodety, który sporządzi dla Państwa działki MAPĘ SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWĄ w skali 1:500, przeznaczoną do celów projektowych.

Równolegle można zlecić geologowi wykonanie dokumentacji geotechnicznej gruntu na Państwa działce.

W kolejnym kroku należy zwróć się do ZAKŁADÓW: GAZOWNICZEGO, ENERGETYCZNEGO i WODNO-KANALIZACYJNEGO o wydanie warunków technicznych dostawy mediów.

Kompletujecie Państwo  pozostałe dokumenty:

 • wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu,
 • wypis z rejestru gruntów.

II etap – przygotowanie projektu budowlanego.

Po skompletowaniu wszystkich powyższych dokumentów projektant z uprawnieniami rozpoczyna pracę nad projektem architektoniczno –budowlanym. W ramach tego projektu projektant:

 • sporządza PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY wraz z projektem zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej,
 • dostosuje projekt architektoniczno-budowlany do Państwa indywidualnych potrzeb i możliwości oraz:

– do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy,
– do warunków istniejących na danym terenie,
– zaprojektuje trasy przyłączy mediów,
– zaprojektuje wjazd na działkę oraz uzgodni go we właściwym urzędzie (jeśli jest taki).

III etap – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Na tym etapie posiadacie  Państwo wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego z uzgodnieniami,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy/ wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopię mapy ewidencyjnej,
 • warunki techniczne dostawy mediów,
 • decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeżeli jest wymagana),
 • postanowienie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (jeśli dom jest usytuowany na terenie szkód górniczych lub terenie zamkniętym).

Po przekazaniu przez projektanta kompletnej dokumentacji, składacie Państwo wniosek o pozwolenie na budowę w WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO lub w URZĘDZIE MIASTA. Urząd powinien wydać decyzję w terminie do 65 dni. Decyzję tę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy. Klauzula ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę następuje po dwóch tygodniach pod warunkiem, że żadna ze stron nie wniesie odwołania.

IV etap – decyzja o pozwolenie na budowę stała się ostateczna.

O zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych muszą Państwo powiadomić STAROSTWO POWIATOWE lub URZĄD MIASTA  na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem robót, tj.:

 • wytyczeniem geodezyjnym obiektów w terenie,
 • wykonaniem niwelacji terenu,
 • zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
 • wykonaniem przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

W kolejnym kroku należy zakupić DZIENNIK BUDOWY, który będzie urzędowym dokumentem przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.