Kosztorysy

W oparciu o kadrę wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oferujemy Państwu usługi w zakresie  kosztorysowania i kalkulacji kosztów budowlanych.  Mamy bardzo duże doświadczenie w pełno branżowym kosztorysowaniu różnego rodzaju inwestycji z sektora mieszkaniowego, przemysłowego, komercyjnego oraz infrastrukturalnego bez względu na kubaturę czy rodzaj obiektu.

Opracowane przez naszą firmę kosztorysy budowlane są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Nasze wyceny  dokonywane są na podstawie aktualnych baz cenowych Sekocenbud, indywidualnych zapytań ofertowych  kierowanych do producentów materiałów budowlanych, oraz w ramach ścisłej współpracy z Zamawiającym. Kosztorysy wykonujemy na podstawie dokumentacji projektowej (koncepcyjnej, budowlanej, przetargowej, wykonawczej i powykonawczej), korzystamy z przedmiarów dostarczonych przez Inwestora oraz na podstawie obmiarów robót, które realizujemy osobiście na terenie budowy. W przypadku braku dokumentacji (np. przy pracach remontowo-modernizacyjnych) opracowujemy przedmiary na podstawie protokołów typowania robót lub wytycznych Inwestora.

Kosztorysy wykonujemy  korzystając z najlepszych programów komputerowych RODOS i NORMA PRO.

Dzięki szybkiej wymianie materiałów drogą elektroniczną współpracujemy z Inwestorami i Zleceniodawcami z całego kraju, bez konieczności kontaktu osobistego. Wystarczy przesłać nam uzgodnione wcześniej materiały, a my odeślemy gotowe opracowania.

W naszych archiwach posiadamy zróżnicowaną bazę opracowań kosztorysowych począwszy od domków jednorodzinnych, obiektów  użyteczności publicznej, biurowców, hoteli, obiektów sportowych, remontowanych obiektów zabytkowych  po wielkopowierzchniowe centra handlowe wraz z zagospodarowaniem terenu.

W  swoich działaniach zapewniamy pełen profesjonalizm, fachową obsługę, a także krótkie terminy wykonania kosztorysów.

Kosztorysy obejmują branże: 

– ogólnobudowlaną, remontową  i inwestycyjną

– robót ziemnych
– robót drogowych
– melioracyjną
– inżynierii hydrotechnicznej
– terenów zieleni
– instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, ciepła technicznego, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej itd.)
– instalacji i sieci elektrycznych i teletechnicznych

Rodzaje opracowań: 

– wskaźnikowe (wstępne) szacunkowe zastawienia kosztów dla planowanych inwestycji  „WSKI”
– Zbiorcze Zestawienia Kosztów Inwestycji
– przedmiary robót
– kosztorys inwestorski
– kosztorys ofertowy
– kosztorys powykonawczy
– kosztorys zamienny
– kosztorys do banku i instytucji Unijnych
– sprawdzenie i weryfikowanie kosztorysów
– aktualizacja kosztorysów do aktualnych cen rynkowych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13.11.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych określa rodzaje kosztorysów, podstawy ich sporządzania oraz metody kosztorysowania.

Przedmiar robót – to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw służących ustaleniu szczegółowego opisu oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Zakres i formę przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (rozdział 2 § 6 – § 10).

Kosztorys inwestorski – to opracowanie, które zawiera koszty robót budowlanych związanych z realizacją całej inwestycji lub jej części. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego zleca Inwestor w celu poznania wartości inwestycji przy średnich kosztach realizacji.

Zakres i formę kosztorysu inwestorskiego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

Kosztorys ofertowy – to opracowanie sporządzane przez wykonawcę składającego ofertę na wykonanie określonych robót budowlanych, w którym wykonawca stosuje własne ceny i stawki. W kosztorysie ofertowym wykonawca określa wynagrodzenia, za które jest gotowy zrealizować roboty budowlane. Kosztorys ofertowy stanowi dla Zamawiającego / Inwestora podstawę do wyboru firmy wykonawczej.

Specyficzną formą kosztorysu ofertowego jest tzw. „kosztorys ślepy„.

Kosztorys ślepy” jest przygotowywany przez Zamawiającego / Inwestora w celu udostępnienia potencjalnym wykonawcom robót budowlanych, którzy na tej podstawie przygotowują swoje oferty. „Kosztorys ślepy” jest po prostu kosztorysem inwestorskim pozbawionym cen. Zachowanie analogicznej formy i układu jak w kosztorysie inwestorskim z pozostawieniem wolnych miejsc na wpisanie oferty wynagrodzenia przez potencjalnego wykonawcę ułatwia Zamawiającemu / Inwestorowi porównanie złożonych ofert między sobą i z pierwotnym kosztorysem inwestorskim.

Wszystkich zainteresowanych wykonaniem kosztorysu zapraszamy do kontaktu z działem kosztorysowym  tel. 52/372-24-64  lub  602-492-997.