Opinie i ekspertyzy techniczne

Wykonanie opinii lub ekspertyzy technicznej musi być dokonane przed rozpoczęciem prac projektowych. Obowiązek taki nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami). Zgodnie z § 206 przedmiotowego rozporządzenia opracowanie projektu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu powinno być poprzedzone wykonaniem ekspertyzy o stanie technicznym budynku.

Ocena, orzeczenie techniczne lub opinia techniczna zawiera ocenę rozwiązań i zjawisk zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektów budowlanych. Może obejmować ocenę poszczególnych elementów konstrukcyjnych, elementów ogólnobudowlanych, ocenę rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych elementów budynków lub realizacją całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk określa główne przyczyny ich powstania uzasadniając je obliczeniami sprawdzającymi oraz formułuje ocenę końcową stanu technicznego budowli i formułuje wnioski końcowe.

Ekspertyza techniczna zawiera ocenę rozwiązań i zjawisk zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektów budowlanych. Obejmuje inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i elementów ogólnobudowlanych, badania podłoża gruntowego, badania kontrolne podstawowych materiałów konstrukcyjnych, badania mechaniczno-strukturalne wbudowanych materiałów, sprawdzającą analizę statyczną – dynamiczną elementów i ustroju konstrukcyjnego, ocenę rozwiązań technologicznych w poszczególnych fazach realizacji obiektu, określa i podaje główne przyczyny uszkodzeń elementów konstrukcji i elementów ogólnobudowlanych, proponuje zalecenia i wariantowe sposoby wzmocnienia uszkodzonych elementów budynku oraz formułuje wnioski końcowe.
Z uwagi na fakt, iż ekspertyza obok elementów oceny, powinna zawierać propozycje rozwiązania ujawnionych problemów i usunięcia zagrożeń, wad i nieprawidłowości, wykonanie ekspertyzy powinno być powierzone wyłącznie rzeczoznawcy budowlanemu, z zastrzeżeniem, iż rzeczoznawca budowlany powinien posiadać uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego w zakresie projektowania lub wykonawstwa. Tylko osoby spełniające przedmiotowe wymagania należy uznać za odpowiednie do wykonania ekspertyz technicznych na potrzeby wszelkich postępowań, w tym m.in. na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych.
Natomiast pozostałe opracowania techniczne (ocena i opinia techniczna oraz orzeczenie techniczne) mogą sporządzać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie i w specjalności wynikającej z posiadanej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Termin i cena opracowania opinii lub ekspertyzy technicznej jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od stopnia złożoności ocenianego obiektu budowlanego oraz od ustalonego zakresu badań i zawartości samej opinii lub ekspertyzy technicznej.

Zainteresowanych zachęcamy do złożenia zapytania ofertowego lub skontaktowania się z nami telefonicznie pod numerami telefonu: 52/584-00-44, 600-878-115, 602-492-997.