Przepisy prawne regulujące przepisy kosztorysowania

PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE PROCES KOSZTORYSOWANIA

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. Dz.U. Nr. 241 Poz. 1763 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. Dz.U. Nr. 241 Poz. 1762 w sprawie kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006r Dz.U. Nr. 120 Poz. 831 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006r.(dot. WKI).
 4. W Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2006 r. Nr 79, poz. 551 została opublikowana ustawa z dnia 7 kwietnia 2006r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. dnia 25 maja 2006r.
 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 obowiązuje od 1 stycznia 2006r.
 6. Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z dniem 12 grudnia 2001r. zmiany w obowiązujących przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. 2004 Nr 130 poz. 1389) – obowiązuje od 24 czerwca 2004r.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072, z dnia 16 września 2004) obowiązuje od 1 października 2004r.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

PRZEPISY PRAWNE NIEOBOWIĄZUJĄCE:
(jednak mające jeszcze wpływ na wyceny kosztorysowe)

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r. ( Dz.U. Nr. 87 poz. 610 ) w sprawie średniego kursu złotego (4,3870) w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych-obowiązuje od 25 maja 2006r.
 2. W dniu 21 marca 2006r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 46, poz. 331 z dnia 21 marca 2006r.). Zgodnie z nowym rozporządzeniem średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,2009. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 21 marca 2006r. stosuje się dotychczasowy kurs.
 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr. 19, poz. 177) obowiązujące od 2 marca 2004r.
 4. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych Mon. Pol. nr 48 poz. 461. (obowiązywał do 01 października 2001r.)
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych Dz.U. 2001 nr 80 poz. 867 (obowiązywał do 12 grudnia 2001r.)
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego z dnia 26 lutego 1999r. Dz. U. 1999 nr 26 poz. 239.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego z dnia 17 stycznia 2001r. Dz. U. 2001 Nr 3, poz. 22.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004r.w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – obowiązywało do 23 czerwca 2004r.
 9. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. Dz. U. 1994 nr 76 poz. 344 jednolity tekst Dz. U. 2002 nr 72 poz. 664 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych.
 10. DZ.U.2001 nr 133 poz.1480 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa – nieobowiązujące od 1 lipca 2006r.
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 22 maja 2006r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych. (DZ. U Nr 87, poz. 610). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2006r.