Kosztorysy i specyfikacje techniczne / STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Tworzymy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla przeprowadzenia postępowania przetargowego w zamówieniach publicznych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – to opracowanie określające standardy wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem właściwości jakie powinny posiadać wyroby / materiały budowlane, które mają być użyte do wykonania opisanych robót budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są jednym z podstawowych dokumentów przetargowych opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 31).

 

Szczegółowy zakres i formę specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem wyróżnia się następujące rodzaje specyfikacji:

  • Ogólną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót  opracowywaną dla potrzeb konkretnego przedsięwzięcia
  • Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowywane dla jednorodnych grup i rodzajów robót.