NIEZBĘDNE DOKUMENTY DLA TWOJEGO PROJEKTANTA

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o warunkach zabudowy

Podstawową kwestią do planowania budowy domu jest analiza co dokładnie możemy wybudować na naszej działce. Teren, na którym się znajduje może być objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego stworzonym przez Gminę, który określi nam pewne nakazy i zakazy dla planowanej zabudowy. Zapisy Miejscowego Planu są wiążące i nie ma tutaj możliwości zmiany czy obejścia któryś z założeń Uchwały. Z tego względu bardzo istotnym puntem już na etapie wyboru działki jest przeanalizowanie, czy nasze wyobrażenia o wymarzonym domu będą pokrywały się z obowiązującym na działce Miejscowym Planem.

Co w przypadku, gdy działka nie leży w obszarze obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego?
Jeżeli wybrana przez nas działka nie znajduje się w obszarze Miejscowego Planu konieczne będzie uzyskanie na nią Decyzji o warunkach zabudowy. W odróżnieniu od Miejscowego Planu, warunki zabudowy odnoszą się tylko i wyłącznie do konkretnego budynku, który chcemy postawić na konkretnej działce.  Wydanie  warunków opiera się na analizie wykonanej przez uprawnionego urbanistę, który określi, czy w zgodzie z przepisami prawa i tzw. „dobrym sąsiedztwem” nasza budowa jest możliwa na danej działce i jeżeli jest to jakie dokładnie parametry ma mieć nasz budynek. Analizie podlega teren w odległości 3-krotności frontu naszej działki, dlatego jeżeli w takim otoczeniu mamy zabudowę, która będzie odpowiadać naszym założeniom pod kątem np. ilości kondygnacji, geometrii dachu to możemy zakładać, że nasz wniosek o warunki zabudowy zostanie rozpatrzony w pełni pozytywnie.
Kilka ważnych informacji:
– o warunki zabudowy może ubiegać się każdy i są one ważne tak długo, aż nie zostanie wydane na ich podstawie pozwolenie na budowę
– decyzję o warunkach zabudowy można przenieść na inną osobę, jeżeli wyrazi ona pisemną zgodę – jest to istotne ze względu na fakt, że pozwolenie na budowę musi być wydane na tą samą osobę, dla której wydane zostały warunki
– można ubiegać się o wprowadzenie zmiany do wydanych warunków zabudowy, Gmina może jednak nie wyrazić zgody na zmianę i domagać się złożenia nowego wniosku o wydanie warunków zabudowy

Aktualna mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to taka, którą sporządził uprawniony geodeta i przeszła weryfikację w Urzędzie. Mapa musi być jak najbardziej aktualna i posiadać informację o istniejącej i projektowanej infrastrukturze technicznej, rzędne wysokościowe terenu (im więcej tym lepiej dla projektanta), wskazany kierunek północy.

Warunki przyłączeniowe od gestorów sieci lub informacja o braku możliwości wpięcia

Niezbędne do projektu są aktualne warunki przyłączeniowe od gestorów sieci wod-kan i elektroenergetycznej. Jeżeli natomiast nie mamy w pobliżu istniejącej sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej konieczne jest uzyskanie pisma od Zakładu Komunalnego o braku możliwości  przyłączenia do sieci.

Kopia Aktu Notarialnego

Dokument ten jest nam przydatny do weryfikacji dostępu działki do drogi publicznej, dokładnej powierzchni działki oraz informacji o współwłasnościach czy służebnościach gruntowych.

Badania gruntu

Koniecznym aspektem do wykonania projektu budowlanego są badania gruntu. W odniesieniu do kosztów całej inwestycji jest to niewielki wydatek, ale wpływający znacząco na konstrukcje budynku czy np. odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni.